CENNET KOKUSU : REYHAN


 

Görsel

Reyhan ile alakalı Yüce Kitabımızda şöyle buyrulmaktadır:

“Yapraklı daneler ve hoş kokulu reyhan vardır” (Rahman sûresi / 12)

“Ona rahatlık, güzel kokulu reyhan ve Naîm cenneti vardır” (Vâkıa sûresi / 89) 

  • Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Kime tîb ikram edilirse onu reddetmesin. Çünkü, o güzel koku verir ve taşıması da kolaydır.” [Müslim, Elfâz 20, (2253); Ebû Dâvud, Tereccül 6, (4172); Nesâî, Zînet 75, (8, 189).]

Müslim’de tîb yerine reyhan zikredilir. Esasen, bazı âlimlerin dikkat çektiği üzere reyhan, bütün güzel kokulu bitkilerin müşterek adıdır. Tîb dahi, her çeşit güzel kokunun adıdır. Bu sebeple Kadı İyâz merhum, bu hadiste bütün güzel kokuların kastedildiğini belirtir.

Ulemâ, bu hadise dayanarak reyhan takdim edildiği takdirde bunun reddini mekruh addetmiştir. Müteâkip hadisin de ifâde ettiği üzere, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) kendisine güzel koku sunulunca reddetmezmiş.

  • Ebû Osman en Nehdî (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Sizden birine reyhan sunulduğu takdirde onu reddetmesin, zira o cennetten çıkmadır.” [Tirmizî, Edeb 37, (2792).]

Reyhan bütün güzel kokulu bitkilerin müşterek adıdır. Ancak, Arapçada aynı zamanda belli bir kokulu otun adıdır. Dilimizde ona fesleğen denir. Mamafih reyhan adıyla da bilinir. Münâvî, bu hadiste fesleğen kastedilmeyip bütün güzel kokulu otların kastedildiğini söyler.

Reyhanın (güzel kokulu bitkilerin) cennetten gelmesi iki şekilde açıklanmıştır:

Maksat bir teşbihtir. Yani: “Sanki cennetten çıkmış gibidir” demektir. Çünkü cennetin kokusu sabittir, değişmez ve ebedidir yok olamaz.

Hadisi zahiri üzere anlamak da mümkündür. Bu durumda reyhandaki hâsiyetin cennetten gelmiş olduğu söylenebilir. Bâzı rivâyetlerde vârid olduğuna göre, cennette, dünyada bulunan şeylerin sadece adı vardır. Öyle ise cennet’i lügat mânası üzere anlamak da mümkündür: “Cennet” sarmaş dolaş ağaçların bulunduğu bahçe demek olduğuna göre, “Reyhan sarmaş dolaş ağaçlardan çıkmadır, ne vermede zahmet, ne de almada minnet var!” demek olur.