YÜCE KİTABIMIZ KURANI KERİMİN ÖZELLİKLERİ


Görsel

KURANI KERİMİN ÖZELLİKLERİ

Kuran-ı Kerim kitap olarak adeta mucizeler deposu gibidir ve aynı zamanda Hazreti Peygamber Efendimizin (asm) göstermiş olduğu en büyük mucizedir. Kuran-ı Kerim içindeki bu mucizeler yedi külli ve kırk vecihle mucize şeklinde tespit ve tahlil edilmiştir.

Kuran-ı Kerim’nın yedi yönü ile mucize olması ve kırka yakın mucizeleri göstermesi:

  • Kuran-ı Kerim’ın yedi külli vech-i i’câzı:
  1. 1.      Lâfzındaki fesahat-i harikası,

Fesahat: Sözün; lâfız, mana ve ahenk itibariyle kusursuz olmasıdır. Diğer tabirle, lâfızların söylenişinin tatlı, manasının da söylenirken hemen zihne girmesidir. Bu keyfiyetlerin birincisi, kelime ve cümle âhengi ile, ikincisi de kullanan kimsenin kelime hazinesi ve seçme kudreti ile alâkalıdır. Kuran-ı Kerim selaset ve fesahet açısından mucizedir. Yani selaset ve fesahetin zirvesinde bir üslup ve beyan kullanmıştır.

  1. 2.      Nazmındaki cezalet-i harikası,

Nazım, cümle ve kelimelerin dizilişi ve sıralanışıdır. Cezalet ise; rekâketsiz ifade etmek, yani kekeleme, dil tutukluğu, sözün kusurlu oluşu, belagattan mahrum olmak gibi kusurlardan münezzeh olmasıdır. Allah (cc) Kuran-ı Kerim’ın lafız ve cümlelerini öyle bir cezalet ile düzenlemiş ki, insanlar bunu taklit etmekten acizdir.

Kuran-ı Kerim’ın nazmında bir cezalet, yani ayetlerin tertip ve düzeninde bir güzellik vardır ki, beşer sözünde bu güzellik bulunmaz. Bu güzelliğin binlerce numunesi Kuran-ı Kerim’da mevcuttur.

Andolsun, onlara Rabbinin azabından ufak bir esinti dokunsa, hiç şüphesiz, “Vah bize! Hakikaten biz zalim kimselermişiz!” derler. (Enbiya, 46)

Allah-u Teala bu ayette, azabın dehşetini göstermek için, en azının şiddetli tesirini göstermek ister. Yani “bırakın azabın dokunmasını, azabın bir esintisi bile dokunsa onlara yeter.” Demek ki ayet, azabın bir parçasını ifade ediyor ve büyüğünü düşündürmekle tehdit ediyor. İşte Kuran-ı Kerim’ın nazmındaki güzelliğe bakın ki, ayetin bütün kelimeleri o azlığa bakıp, manaya kuvvet verecek şekildedir.

  1. 3.      Câmiiyet-i harikulâdesi

İnek çiçek yer, süt verir. Arı çiçek yer, bal verir. Hammadde aynı makineler farklı. Sütün de, balın da hammaddesi aynıdır.

Normal bir kitabı 10 yıl okusak, birinci yılda ne isek 10. yılda da aynı mertebede oluruz. Ama Kur’ân’ı her okuyuşunda terakki etmekteyiz

Aynı Kur’ân Kerim’den; Şâh-ı Nakşibend başka, İmâm-ı Rabbânî başka, Gavs-ı A’zam başka, İmâm-ı A’zam başka, Bedîüzzamân Hz. Pir başka meyveler çıkarmaktadır. Bu Yüce kitabımızın camiiyet-i harikuladesindendir..

  1. 4.      Derece-i i’cazda belâğat-i Kur’âniye

Kuran-ı Kerim-ı Kerim birçok yönden mucizedir. Bu yönleri ile bizleri aciz bırakıp, taklidinin imkânsız olduğunu gösteriyor, ta ki Allah kelamı olduğu bilinsin ve anlaşılsın.

Kuran-ı Kerim’ın belagatı: Hitâb ettiği kimselere göre uygun, tam yerinde, düzgün ve hakikatli güzel söz söyleme sanatıdır. Kuran-ı Kerim bu noktadan eşsizdir ve mucizedir, insanları bu noktada aciz bırakır.

  1. 5.      Üslûp ve îcâzındaki câmiiyeti

Kuran-ı Kerim ne nesirdir, ne de şiirdir, öyle bir üslup ile meydana atılmış ki, daha önce benzeri yoktur. Yani edebiyat tarihinde bilinmeyen bir üslup ile ortaya atılmış ve bu üslubu edebiyatın baş tacı yapmıştır. Bu noktadan da mucizedir, insanların üslubunu taklit etmemiştir.
Az sözle çok mana ifade etmektedir.

  1. 6.      İhbârât-ı gaybiyesi

Kuran-ı Kerim’in Allah kelâmı olduğunu ispatlayan özelliklerinden birisi de insanların henüz muhatap olamadığı olaylara ışık tutması ve geçmişte olmasına rağmen insanların henüz bilemediği olaylardan açıkça bahsetmesidir. (peygamber kıssaları, ilk yaratılışla ilgili bilgiler, gelecekte vuku bulacak olaylar, tarihî vakıalar gibi)

Kuran-ı Kerim’deki ayetlerin birçoğu zahiren nazil olduğu anın olaylarına işaret etmekte, işarî olarak da başka manaları anlatmaktadır. Ancak insanın bakış açısının ve muhatap olduğu olayların az olması bu ayetlerin tam olarak anlaşılmasını engeller. Benzer yaklaşım hadisler için de söz konusudur. Zira bazı hadisler de insanların henüz bilemediği veya yaşamadığı olaylara işaret etmektedir. Hz. peygamber gaybaşina nazarıyla (gaybı bilmeye alışık) bazı olayları gerçekleşmeden izn-i İlâhî ile bilmekte ve hadis-i şerifinde o olaya işaret eden remizler saklamaktadır.

Asr Suresi’nin ilm-i cifr metoduyla yorumlanmasında asrımıza işaret eden manalar görülür. Buna göre Asr Suresi her asra baktığı gibi bu asrımıza da bakmaktadır. “Yemin olsun asra. İnsan muhakkak hüsrandadır” âyetinin cifr hesabıyla makamı 1324 etmektedir. (Milâdî 1906) Bu dönem ise Balkan ve Trablusgarb Savaşına, Birinci Dünya Savaşı’nın alt yapısının oluşmaya başladığı yıllara, şeâir-i İslâmiye’nin tahrip edildiği dönemlere rastlamaktadır. “Ancak iman eden, güzel işler yapan müstesna…” âyetinin cifri makamı 1358 etmektedir. Bu dönem de İkinci Dünya Savaşına rastlamaktadır. Bu dönem belki de insanlık tarihinin en karanlık günleridir. Bu hasaret zamanının tehlikelerinden kurtulmanın tek çaresi ise “iman etmek” ve “güzel işler” yapmaktır. Hz. Pir Bediüzzaman’a göre hasaretin tek sebebi şükürsüzlük, küfür ve küfran, fısk ve sefahettir.  

  1. 7.      Fezlekesi ve meseleleri özetlemesi

Kur’an-ı Kerim’de birçok ayeti-i kerime fezleke ile biter. Fezleke; hülasa veya icmal manalarına gelir. Ayetten sonra birkaç kelime ile ayetin özü, üsâresi verilir ki bu fezlekelerin bir kısmını Cenâb-ı Hakk’ın isim ve sıfatları teşkil eder.

Allah-u Teâlâ, Hazreti Adem’e öğrettiği isimleri meleklere de göstermiş ve onlardan aynı isimleri bildirmelerini istemiş, melekler ise aciz kalmışlar ve “Sübhansın ya Rab! Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan Sensin.” demişlerdi. İşte en son cümlede yani fezlekede şu mânâ yatmaktadır: “Alîm ve Hakîm Sen olduğun için Hazreti Adem’i talim ettin, bize galip oldu. Hakîm olduğun için bize istidadımıza göre veriyorsun, onun istidadına göre rüçhaniyet veriyorsun.”  

  • Ayrıca Kuran-ı Kerim içinde kırka yakın mucizeler ilmi bir titizlikle tespit ve tayin edilmiştir şöyle ki:

1. Mânâsındaki belâğatı

2. Nazmın cezaleti

3. Hüsn-ü metaneti

4. Üslûplarının bedâati

5. Garipliği

6. Müstahsenliği

7. Beyanının beraati

8. Fâik ve Üstünlüğü

9. Safveti

10. Maânîsinin kuvveti

11. Lâfzının fesahati

12. Selâseti

13. Lâfzındaki câmiiyeti

14. Mânâsındaki câmiiyeti

15. İlmindeki câmiiyeti

16. Mebâhisindeki câmiiyeti

17. Üslûp ve îcâzındaki câmiiyeti

18. Üslûb-u Kur’ân’ın cem’iyeti (bir tek sûre veya ayet, kâinatı içine alan bahr-i muhit-i Kur’ânîyi içine alır.)

19. Âyât-ı Kur’âniye’nin câmiiyeti.(“İstediğin her şey için, Kur’ân’dan her ne istersen al”)
20. İ’câzkârâne îcâzı. Kâh olur ki, uzun bir silsilenin iki tarafını öyle bir tarzda zikreder ki, güzelce silsileyi gösterir.)

21. Câmi’ ve hârıktır

22. Makàsıd-ı câmiiyeti

23. Maânî-i câmiiyeti

24. Esâlib-i câmiiyeti

25. Letâif-i câmiiyeti

26. Mehâsin-i câmiiyeti

27. Mesâil-i câmiiyeti

28. Maziye ait ihbârât-ı gaybiyesi

29. İstikbale ait ihbârât-ı gaybiyesi

30. Hakaik-ı İlâhiye’ye dair ihbârât-ı gaybiyesi

31. Hakaik-ı kevniye’ye dair ihbârât-ı gaybiyesi

32. Umur-u uhreviye’ye dair ihbârât-ı gaybiyesi

33. Kur’ân’ın şebâbeti

34. Tabakat-ı beşerin hususi hisse-i Fehmi

35. Heyet-i mecmuasında râik bir selâset

36. Fâik bir selâmet

37. Metin bir tesanüd

38. Muhkem bir tenasüp

39. Meziyet-i i’câziye

40. Temsilat-ı Kuran-ı Kerimiye

Bu mucizelerin hepsi farklı bir saha ve alanda gösterildiği için, farklı tetkik ve farklı meslekleri istiyor. Bu yüzden her meslek sahibi kendi mesleğine uygun bir mucizeyi keşfedip nazarlara takdim ediyor. Edebiyat alimleri Kuran-ı Kerim’ın edebi mucizelerini tetkik ederken hukuk alimleri de onun hukuki mucizeliğini inceliyor vs.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s